اخبار آلمان

اخبار آلماناخبار آلمانقوانین مالیاتی

18353098_303.jpg

شعبه و مالیات

شعبه یک شرکت ایرانی در آلمان، همانند شرکت های آلمانی موظف به پرداخت مالیات است. دولت هـای جمهـوری اسـلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در گذشته موافقت نامه ای در خصوص اجتنـاب از  اخـذ مالیـات مضـاعف از درآمـد و ثـروت منعقد کرده اند، که در حال حاضر نیز معتبر است. بر اساس این قرارداد درآمد حاصل شعبه نمی تواند مشـمول مالیـات هـردو کشور باشد. به طور کلی می توان گفت درآمد شعبه فقط مشمول مالیات دولت آلمان است. دولت آلمان از مجموع درآمـدحاصل شعبه، مالیات بر درآمد یا مالیات بر شرکت ها را وصول می نماید. سـود شـرکت هـای سـرمایه ای، یعنـی اشـخاص حقوقی، مشمول مالیات بر شرکت ها است، در صورتی که درآمد حاصل شـرکت هـای غیرسـرمایه ای یـا اشـخاص حقیقـی مشمول مالیات بر درآمد می باشد.

مالیات بر اشخاص حقوقی

قانون جمهوری فدرال آلمان شرکت سهامی و شرکت با مسؤولیت محدود را جزو اشخاص حقوقی قلمداد می کنـد . ایـن نـوع شرکت ها موظف به پرداخت مالیات بر شرکت ها می باشند. بنـابراین شـعبه اشـخاص حقـوقی اصـولاً مشـمول مالیـات بـر شرکت ها است. نرخ مالیات شرکت ها در آلمان معمولاً 25درصد از سود حاصله می باشد.

مالیات بر اشخاص حقیقی

چنانچه طرف ایرانی یک شخصیت حقوقی نباشد، درآمد حاصل شعبه وی مشمول مالیات بر درآمد در آلمـان اسـت. در ایـنصورت درآمد حاصل شعب، درآمد خود شعب نیست، بلکه جزو درآمد شخص حقیقی محسوب می شود که صـاحب شـعبه می باشد. نرخ مالیات بر درآمد بین 15 و 42 درصد (سال 2005 میلادی) از سود حاصله می باشد. بدیهی است که همـراه بـا افزایش میزان درآمد، نرخ مالیات نیز افزایش یافته و درصد مالیات بصورت تصاعدی محاسبه می شود.

سایر مالیات ها

غیر از مالیات مذکور، مالیات های دیگری از جمله مالیات حق کسب (مالیات بازرگانی) و مالیات همبستگی نیز مطالبه می شود. مالیات حق کسب سود شعبه را تقریباً به میزان 12 درصد کاهش می دهد. مالیات همبستگی پس از اتحاد آلمان غربی و آلمان شرقی وضع شده و دولت تلاش دارد از این طریق از اقتصاد آلمان شرقی سابق حمایت کند. قابل ذکر است مالیات مزبور در مقایسه با مالیات دیگر بسیار کمتر است. همچنین شعبه موظف به پرداخت مالیات مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) می باشد. نرخ مالیات مصرف در حال حاضر 16 درصد و این در حالــی است کــه نرخ مالیات بــر مواد خوراکی (به استثنای نوشیدنی ها) معــادل 7 درصد می باشد. پرداخت کننده مالیات در این خصوص فروشنده است، که وی نیز مبلغ مالیات را به قیمت کالا اضافه می کند. به این ترتیـب پرداخـت کننـده واقعـی مالیـات شـخص مصرف کننده یا خریدار می باشد. مالیات بر مصرف از انواع مالیات های غیرمستقیم محسوب می شود.

اتباع ایرانی در آلمان

زمانی که مدیر شعبه تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد، ملزم به داشتن پروانه کار خواهد بود. اما اگر شـخص ایرانـی مقـیم ایران باشد و صرفاً به دلیل انجام مذاکره و معامله به آلمان سفر کند، ملزم به داشتن پروانه کار در آلمان نمی باشـد. بـدیهی است در این صورت، داشتن اجاره ورود (روادید) به آلمان کافی است.